DotWalker

Vítejte na stránkách DotWalker, aplikace pro usnadnění cestování zrakově handikepovaných osob pomocí zařízení se systémem Android.
Aplikace je dostupná ve dvou variantách, jako placená verze pod titulem DotWalker Pro Dále jako volná verze s některými omezenými funkcemi, například zpracování maxima 30 bodů a omezení přístupu k webovým službám (navigace k bodu a mapy). Tato varianta je publikována jako DotWalker

Aktuality


S verzí 1.27 přichází nová funkce sledování polohy. Umožní například aby vámi schválená osoba sledovala vaši pozici a to buď v aplikaci DotWalker nebo na serveru DotWalker. Vy, naopak, můžete sledovat pozici druhé osoby a v aplikaci DotWalker jste informováni o adrese, času aktualizace, vzdálenosti a směru vzhledem k této pozici. Pro užívání této funkce je nutné provést registraci, kterou pak dokončíte pomocí mailu, který vám bude doručen. Pro sledování jiné osoby je nutné vyžádat si povolení. Pozici můžete také sledovat na uživatelských stránkách webu DotWalker, kde je zobrazena mapa s adresou a časem aktualizace. Přitom je využit formát live region, který umožní odečítači, pokud jej používáte, automaticky ohlašovat změnu údaje.

Úvod


Pro svoji činnost potřebuje aplikace DotWalker trasu. To je vlastně soubor bodů, z nichž každý je určen zeměpistnou souřadnicí a popisem. Tyto body mohou představovat jednu souvislou trasu, po které se můžete pohybovat od jednoho bodu k dalšímu. Nebo mohou tyto body představovat skupinu významných míst, například seznam zastávek v síťi městské hromadné dopravy. Základní funkcí aplikace DotWalker je informace o vaší polože vzhledem k bodům trasy. K tomu slouží tři režimy.

První je monitorování polohy vzhledem k jednomu vybranému bodu otevřené trasy. K tomu je poskytována informace o vzdálenosti k danému bodu. V tomto režimu je také automaticky ohlášeno dosažení přiblížení ve vzdálenosti například 100km, 50km, 20km, 10km, 5km, 1km a 500 metrů. Tento režim je proto vhodný například pro sledování přiblížení k cíli při cestování dopravním prostředkem.

Druhý režim je ohlašování nejbližšího bodu. Seznam kontrolovaných bodů může obsahovat celou trasu, nebo jej lze zůžit pomocí funkce filtr. Pak jsou kontrolovány jen body, které obsahují určený text. Protože každý bod obsahuje pole název a pole popis, je možné vybrat například jen ty body, v jejichž popisu je text "zastávka". DotWalker pak bude ohlašovat jen zastávky. V režimu ohlašování nejbližšího bodu je ohlášen jednak stav, kdy se nejbližší bod změní a pak dosažení bod. Tím se rozumí přiblížení se na určitou vzdálenost. Zde existují dvě možnosti, v režimu pěšího pohybu je to 10m a jinak 20m, což je vhodnější pro cestování dopravními prostředky, kdy bod může ležet na druhé straně ulice.

Třetí režim je pohyb po trase. Zde se předpokládá, že body trasy jsou tak uspořádány, že představují postup po trase. V tomto režimu se sleduje postup od bodu k bodu. Hlavní rozdíl mezi tímto režimem a režimem nejbližšího bodu je v tom, že po opuštění bodu dojde ihned k zaměření na další bod trasy. Také se kontroluje směr, je tedy možné pohybovat se i opačně. Dále, pokud při pohybu některý bod není dosažen (přeskočen), dojde k přesměrování na následující. Tento režim je tedy vhodný pro navigaci k určitému cíli.

Popis


Akce a ovládací prvky na hlavním displeji. Na displeji jsou tyto oblasti.
Výpis GPS.
Zobrazuje počet zachycených satelitů, stav GPS a aktuální rychlost.
Výpis trasy a režimu.
Zobrazuje název sledované trasy, počet sledovaných bodů a vybraný režim sledování.
Výpis bodu.
Zobrazuje sledovaný bod a vzdálenost.
Tlačítko výběr bodu. Zobrazí seznam bodů, kde je možné vybrat bod, který bude sledován.
Tlačítko režimu nejbližší. Bude vyhledáván nejbližší bod.
Tlačítko režimu trasa. Bude sledován bohyb od bodu k bodu po trase.
Tlačítko kompas. Zobrazí se funkce s kompasem.
Tlačítko info. Zobrazí se seznam položek s detailními informacemi k bodu. Například položka Mapa zobrazí displej s nabídkou možnosti ohlašovat adresy po dotyku na dané místo.
Gesta.
Švihem nahoru nebo dolů se na každý švih postupně ohlašují informace o bodu, vzdálenost, zvukový záznam, informace o trase a GPS.
Švih vlevo ohlásí adresu, pokud je datové připojení.
Švih vpravo zopakuje aktuální informaci.
Displej kompas.
Směrové informace.
Tlačítko kompas. Ohlašuje světové strany.
Tlačítko přiblížení. Ohlašuje směr a vzdálenost ke sledovanému bodu.
Tlačítko rozhlédnutí. Ohlašuje nejbližší bod daným směrem podle natočení. Opakovaný stisk provede výběr daného bodu pro sledování.
Tlačítko zpět. Zobrazí hlavní displej.
Nabídka.
Trasa, obsahuje příkazy pro práci s trasou.
Lze založit novou trasu, přejmenovat nebo smazat již existující.
Na paměťovém mediu je každá trasa uložena ve stejnojmenné složce pod složkou DotWalker.
Dále je možné novou trasu vytvořit dotazem na mapy Google.
Je třeba zadat adresu (nebo se použije aktuální pozice) a adresu cíle.
Také můžete určit typ trasy, například pěší nebo autem.
Další možností je stáhnout trasy ze serveru na webu.
Body. Zde můžete zadávat a upravovat jednotlivé body trasy.
K bodu můžete přidat zvukový záznam nebo určit směrové pohledy.
Filtr. V následném dialogu lze určit výběr sledovaných bodů určených jménem nebo popisem bodu. Pak budou sledovány jen body odpovídající výběru. Týká se režimu Nejbližší, Trasa a funkce kompas-rozhlédnout. Nastavení.
Otevře se dialog, kde určíte akci na zatřepání.
Může být spuštěno zadání nového bodu, pak se po každém potřepání ozve signál pro hlasovou poznámku, po dalším potřepání se nový bod uloží.
Další možnosti jsou po potřepání ohlásit bod nebo adresu. Dále se nastavuje citlivost na potřepání.
Zaškrtávací políčko Pěšky zmenší okruh, který je kolem dané souřadnice považován za pozici v bodě.
Políčko SMS slouží pro zadání telefonního čísla, na které bude odeslána zpráva s aktuálními souřadnicemi.
Zpráva je formátována jako URL adresa pro Google mapy.
SMS. Na dotaz se odešle SMS s aktuální pozicí.
Ohlašování adresy.
Při pohybu bude ohlašována adresa pro aktuální pozici. K tomu je nutné datové připojení.

Trasy


DotWalker umožňuje trasu nahrát. K tomu slouží příkaz Záznam. Založí se nová trasa a při pohybu dochází po překonání vzdálenosti okolo 20 metrů k uložení bodu. Potřepáním lze k aktuálnímu bodu přidat hlasovou poznámku. Body lze také vytvářet ručně ve zvoleném místě. vytvoření nového bodu lze provést po zatřepání. Další způsob, jak vytvořit trasu je příkazem Vyhledat. Trasa je vytvořena pomocí webové služby po zadání adresy startu a cíle. Také lze již vytvořenou trasu stáhnout z Internetu příkazem import z Webu.

Databáze připravených map. Trasy

Konverze z map OpenStreet


Doplněk aplikace DotWalker.
Aplikace MS Windows pro převod mapových dat OpenStreet do souboru route.xml pro DotWalker. Ke stažení je instalace programu pro konverzi a úpravu dat. Program umožní konverzi ze souboru map.osm, který vznikne při exportu dat z webu osm.org. Program dále umožní prohlédnout si výsledná data, upravovat jednotlivé body, zobrazit si pozici bodu na mapách Google, třídit body abecedně podle jména a kontrolovat duplicitní položky. Také si lze vyzkoušet funkci filtrování bodů.
Výsledný soubor route.xml umístěte do složky nesoucí jméno trasy a tu pak zkopírujte do zařízení Android, do složky DotWalker. Ve složce je také soubor dt.def určující pravidla pro náhrady popisů.
Stáhnout

Novinky


Verze 1.36

Body zájmu Google mohou nyní vyhledat až 60 výsledků. Nastavení obsahuje novou volbu klíčového slova, která umožní blíže určit výsledek hledání. Výsledný seznam bodů umožňuje pomocí menu výběr více nebo všech bodů.
Položka nahrávání trasy je doplněna o informaci o aktivním nahrávání. Po ukončení nahrávání se zobrazí dialog pro zadání jména trasy.

Verze 1.29

Možnost určení směru k bodu pomocí kompasu.
Přiřazení funkcí programu gestům nebo tlačítkům na handsfree.
Možnost ovládat program pomocí velkého množství hlasových příkazů (pouze DotWalker Pro).

Verze 1.28

Sledování polohy. Přidána možnost navigovat ke sledovanému kontaktu.
Import s map OpenStreet. Bod lze určit adresou.
Vyhledání trasy. Volba hromadné dopravy zahrnuje dostupné spoje. Popisy jsou vztaženy k jednotlivým bodům.
Zlepšeno chování aplikace při stisku tlačítka Zpět, například ve funkcích menu Trasa a body.
Pro datové soubory je preferován textový formát místo XML pro snížení objemu a zrychlení operací.
Informace adresa na levý švih. Opraveno pro případ negativních souřadnic.

Verze 1.27

Nabídka Sledování polohy. Umožňuje sledovat, kde se nachází zvolená osoba. Nejprve je třeba se zaregistrovat (položka Registrace), dále zadat registrační údaje do okna Nastavení účtu, pak požádat jinou zaregistrovanou osobu o povolení ke sledování (položka Odeslat žádost o sledování). Sledovaná osoba se vybírá v položce Volba sledovaného kontaktu. Sledovaná osoba musí mít zapnuto Odesílat moji polohu. Rozhlédnutí začíná na okruhu 1km, zabraňuje zahlcení. Nové možnosti ohlášení stavu v bodě s přidáním přehrání zvukového záznamu.

Verze 1.21

Režim pro nejbližší bod je rozšíren o nové možnosti smerového výberu. Opakovaný stisk zobrazí další volby: nastavení smerového filtru a zobrazení seznamu bodu razeného podle vzdálenosti. V režimu smerového filtru režimu nejbližší se švihy nastaví smer sledování. Oprava padání pri zadávání nového bodu, pokud jméno bodu obsahuje nový rádek. Platnost verze do února 2014.

Verze 1.20

Režim trasa byl rozšíren o nové možnosti. Opetovný stisk tlacítka režimu trasa vyvolá zobrazení nabídky, kde je možné rucne nastavit aktuálne sledovaný bod na trase, nebo si nechat vyhledat nejbližsí bod k cíli. Dále mužete vybrat cílový bod, címž je umožneno pohybovat se po trase i opacným smerem. K dispozici jsou také detailní informace o pohybu po trase, napríklad predpokládanou zmenu smeru pohybu pri dosažení sledovaného bodu k dalšímu bodu trasy, nebo vypoctenou délku cesty k cíli.
Dále, v nastavení lze vypnout ohlašování funkcí kompasu pri vypnuté obrazovce.

Predchozí verze

Podpora pro rozsáhlé data tras. Načítání a ukládání dat neblokuje uživatelské rozhraní a řeší pády aplikace z důvodu malé paměti. Byly testovány data s až 90 tisíci body, doporučuje se ale nepřekračovat počet 30 tisíc. Konkrétní zkušenost ovšem závisí na výkonnosti a volné paměti daného zařízení.

Opraveno padání v případě prázdných dat.

Doplněny dialogy s dotazem na uložení bodu a uložení trasy.

Přidána lokalizace pro ruštinu a chorvatštinu.

Omezené volná verze rozšířeno do října.

Upravena hlasitost zvukové indikace při přiblížení k bodu.

Nová funkce - mapové vrstvy. Data trasy mohou obsahovat atribut třídy pro libovolný bod, což umožní zapínat nebo skrýt celé skupiny bodů podle kategorie. To se týká dat trasy připravené jako mapa. Pak je možné vybírat obydlí, silnice a stezky, křižovatky. Zároveň se připravuje nástroj pro konverzi map z OpenStreetMaps, který bude tento atribut k bodům přidávat. Více informací o formátu dat je na stránce produktu.

Mapové vrstvy:
Klíčová slova pro třídy:
road
path
residence
intersection
transport

Příklad:
<Point class="road"> Bod může patřit do více kategorií, například:
<Point class="road intersection>

V tagu Description může například být unikátní popis silnice, což pak umožní přesný výběr bodů použitím funkce Filtr bodů.

Hlasové příkazy


Nejbližší bod: ohlásí bod nejblíže vaší pozici
Vpředu, vzadu, vlevo (nalevo), vpravo (napravo): ohlásí nejbližší bod v daném směru
Adresa, Kde jsem: ohlásí aktuální adresu zjištěnou online z map Google
Zapnout/vypnout adresy, zapnout/vypnout oznamování adresy: zapne nebo vypne automatické oznamování adres
Přehrát záznam: přehraje zvukový záznam k aktuálně sledovanému bodu
Vzdálenost bod, vzdálenost bodu, vzdálenost k bodu: ohlásí vzdálenost k aktuálně sledovanému bodu. Pokud bude následovat jméno, ohlásí vzdálenost k bodu zadaného jména
Vzdálenost adresa, vzdálenost adresy, vzdálenost k adrese: ohlásí vzdálenost k zadané adrese. Pokud adresa nebude uvedena, ohlásí vzdálenost k naposledy zadané adrese
Směr k bodu, směr bod, směr bodu: ohlásí směr k aktuálnímu bodu. Pokud bude následovat jméno, ohlásí směr k bodu zadaného jména
Směr k adrese, směr adresa, směr adresy: ohlásí směr k zadané adrese. Pokud adresa nebude uvedena, ohlásí směr k naposledy zadané adrese
Rychlost: ohlásí aktuální rychlost pohybu
Výška, nadmořská výška: ohlásí aktuální nadmořskou výšku
Stav GPS: ohlásí stav GPS (počet satelitů, přesnost)
Nový bod, přidat bod: uloží aktuální pozici jako nový bod. Pokud za příkazem bude následovat jméno bodu, přiřadí automaticky novému bodu zadané jméno
Upravit bod: otevře aktuální bod k editaci. Pokud za příkazem bude následovat jméno bodu, otevře k editaci bod zadaného jména
Spustit záznam trasy, zastavit záznam trasy: spustí či zastaví záznam trasy. Pokud za příkazem bude následovat jméno, bude trasa uložena pod zadaným jménem.
Režim nejbližší, režim trasa: nastaví příslušný režim
Otevřít trasu (jméno): otevře trasu zadaného jména
Zavřít trasu, uzavřít trasu: zavře aktuálně otevřenou trasu
Spustit kompas, zapnout kompas: zapne ozvučený kompas
Ukončit kompas, zavřít kompas: ukončí ozvučený kompas
přiblížení k bodu: spustí funkci přiblížení, která pomocí kompasu naviguje k aktivnímu bodu,
ukončit přiblížení, zavřít přiblížení: ukončí funkci přiblížení k bodu
Další bod na trase, následující bod na trase, předchozí bod na trase, předcházející bod na trase: v režimu Trasa přejde k následujícímu či předcházejícímu bodu trasy
Aktualizace polohy na trase: vyhodnotí a případně znovu nastaví nejbližší bod k aktuální pozici vedoucí po správné cestě k cíli
Vybrat cíl: otevře okno pro vyhledání a nastavení bodu jako cíle. Bude-li za příkazem následovat jméno, vyhledá bod zadaného jména a nastaví jej jako cíl
Informace o trase: ohlásí informace o aktuálně procházené trase,
Sledovat bod: otevře okno pro vyhledání a nastavení aktivního bodu. Bude-li za příkazem následovat jméno, vyhledá bod zadaného jména a nastaví jej jako aktivní pro sledování
Aktivní bod, aktuální bod: ohlásí bod, který je právě sledován
Popis bodu, popis aktuálního bodu, popis aktivního bodu: ohlásí popis k aktuálně sledovanému bodu
Aktuální trasa, aktivní trasa, jméno trasy: ohlásí název aktuálně otevřené trasy
Počet bodů: ohlásí počet bodů aktuálně otevřené trasy
Nová trasa: otevře okno pro vytvoření nové trasy. Pokud bude následovat jméno, založí novou trasu zadaného jména.
Průměrná rychlost: ohlásí průměrnou rychlost aktuálně procházené trasy
Celkový čas: ohlásí dobu trvání aktuálně procházené trasy
Celková vzdálenost: ohlásí vzdálenost od začátku aktuálně procházené trasy
Statistika trasy: ohlásí všechny údaje o aktuálně procházené trase (čas, vzdálenost, průměrnou rychlost)
Sledování polohy, sledovat polohu: otevře nabídku sledování polohy. Bude-li za příkazem následovat jméno, rovněž nastaví sledovanou osobu zadaného jména
Poloha kontaktu: ohlásí aktuální polohu sledovaného kontaktu
Zapnout/vypnout oznamování polohy kontaktu: zapne nebo vypne automatické oznamování polohy sledovaného kontaktu
Poslat SMS, Poslat zprávu o poloze: odešle informační SMS s polohou
Nápověda: otevře seznam použitelných hlasových příkazů. Bude-li za příkazem následovat slovo či více slov, budou ohlášeny příkazy, které tato slova obsahují
Ukončit program, konec programu: ukončí program

Updated: 20.3.2015